ข้อกำหนดเงื่อนไขในการซื้อขายและการชำระเงิน

1. คำจำกัดความ

คำจำกัดความที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก ก. ให้ใช้บังคับกับข้อกำหนดเงื่อนไขในการซื้อขายและการชำระเงินนี้ด้วย

2. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายÏและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดย “Outlet Live” (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ “Outlet Live” สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์มที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้ข้อ 7 ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

2.3 สินค้าถูกขายโดย “ผู้ขาย” ตามที่ได้แสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย และลูกค้ามีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 5 นาที นับแต่ที่ได้คลิกกดคำสั่งซื้อส่งไปแล้ว

2.4 ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อ” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากวิธีนี้ ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

2.5 คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มถึงผู้ขายแล้ว และผู้ขายมีสิทธิในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก

2.6 ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขายจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม

3. การส่งมอบสินค้า

3.1 ตกลงเข้าผูกพันตน: ท่านตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งนี้ รวมทั้งแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง หรือแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่งไม่ว่าในเวลาใด และให้ถือว่าท่านรับทราบและตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลงบนหน้าแพลตฟอร์ม ในกรณีที่ท่านยังใช้บริการขนส่งหลังจากวันที่ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งนี้หรือฉบับแก้ไขแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่ง ให้ถือว่าท่านยินยอมและตกลงเข้าผูกพันกับข้อกำหนดดังกล่าว

3.2 ขอบเขตของบริการขนส่ง: ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งบังคับใช้กับบริการของเราที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์มดังนี้ ซึ่งรวมถึง

(1) การส่งสินค้าถึงบ้าน

(2) การส่งสินค้าไปยังจุดรับสินค้า

(3) การรับสินค้าหรือการรวบรวมสินค้าที่มีการส่งคืน

3.3 นโยบายและข้อห้ามเฉพาะของบริการ: เราอาจประกาศนโยบายและกฎเกณฑ์สำหรับบริการขนส่งใด ๆ บนแพลตฟอร์มไม่ว่าในเวลาใด ในกรณีที่ท่านยังใช้บริการขนส่งอยู่ ถือว่าท่านยินยอมเข้าผูกพันตนเองตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่ง “Outlet Live” และร้านค้าอาจใช้วิจารณญาณในการจำกัดเส้นทางและปลายทางการให้บริการขนส่งเป็นครั้งคราว โดยที่เราจะใช้ความพยายามเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการขนส่งพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลหรือความครอบครองของเราในขณะที่มีการบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดนั้น ๆ สำเร็จได้ด้วยดี

3.4 ที่อยู่: สินค้าจะถูกนำส่ง ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อ แต่มิได้จำต้องส่งถึงผู้รับที่ถูกระบุชื่อเท่านั้น เราจะไม่พยายามส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อเกิน 2 ครั้ง

3.5 ค่าขนส่ง: ค่าขนส่งเป็นไปตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นค่าขนส่งอาจคำนวณจากน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่ผู้ขายระบุไว้ในขณะที่ลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม และคำนวณตามอัตราค่าขนส่งที่เราประกาศเป็นครั้งคราว

3.6 การติดตาม: ท่านอาจติดตามสถานะการขนส่งได้จากหน้า “ติดตามคำสั่งซื้อ” บนแพลตฟอร์ม

3.7 กรอบเวลาการขนส่ง: การขนส่งสินค้ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนสินค้าและระยะเวลาที่ผู้ขายใช้ในการจัดส่งสินค้า เราจะใช้ความพยายามเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเพื่อส่งสินค้าตามตารางเวลาขนส่งสินค้าปกติของเรา กรอบเวลาการขนส่งทั้งหมดเป็นการคาดคะเนเบื้องต้นที่จะพยายามส่งให้ได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าแม้ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

3.8 กรณีที่ถือว่าได้รับแล้ว: ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าตามวันที่คาดการณ์ไว้ ท่านจะต้องแจ้งให้ “Outlet Live” ทราบผ่านช่องทางการติดต่อที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มภายใน 3 วันหลังจากวันดังกล่าว หาก “Outlet Live” ไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า ให้ถือว่าท่านได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.9 กรณีที่ไม่สามารถรับสินค้าได้: หากท่านปฏิเสธหรือไม่สามารถรับสินค้า ด้วยเหตุใด ๆ อันไม่ใช่ความผิดของผู้ขาย หรือท่านชำระค่าสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อนั้น ๆ ไม่เต็มจำนวน อาจส่งผลเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อและการขนส่ง ทั้งนี้ไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายพึงมีสิทธิเรียกร้องจากท่าน

3.10 ท่านอาจชำระค่าขนส่งด้วยวิธีการชำระเงินตามที่ “Outlet Live” กำหนดในแต่ละครั้ง และเมื่อท่านมีคำสั่งซื้อท่านจะต้องชำระค่าขนส่งให้กับผู้ขนส่งหลังจากที่ผู้ขายยอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ท่านตกลงให้ “Outlet Live” รับชำระค่าสินค้าแทนผู้ขายได้

3.11 การไม่ชำระเงิน: หากท่านไม่สามารถชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือมีการยกเลิกการชำระเงินด้วยเหตุใด ๆ เราสามารถยกเลิกหรือระงับการขนส่งสินค้าจนกว่าจะมีการชำระค่าสินค้าและค่าบริการขนส่งตามคำสั่งซื้อเต็มจำนวน ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขาย หรือ “Outlet Live” พึงมีสิทธิเรียกร้อง

3.12 ข้อร้องเรียน: ท่านอาจส่งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับส่วนนี้ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่กำหนดตามที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม หรือส่งมาที่ “Outlet Live”

3.13 ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากค่าขนส่ง

3.14 เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อและการให้บริการขนส่งโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากปรากฎว่าสินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ในกรณี

(ก) ใบศุลกากรไม่เป็นไปตามระเบียบศุลกากรหรือสินค้าดังกล่าวไม่ได้ชำระภาษีศุลกากรหรือภาษีอื่น ๆ เต็มจำนวน

(ข) สินค้าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าผิดกฎหมาย

(ค) สินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือถูกควบคุมการขนส่งตามกฎหมาย

(ง) เมื่อเราใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนแล้วพบว่า สินค้าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ซึ่งผู้รับที่ปรากฏในคำสั่งซื้อ หรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับสินค้าที่แท้จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือระบุไม่ชัดเจน

3.15 การกำจัด: เราอาจละทิ้ง เก็บ หรือกำจัดสินค้าที่ไม่สามารถส่งมอบได้ด้วยวิธีที่เราเห็นสมควรโดยมิต้องบอกกล่าวท่านล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อท่าน

3.16 ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและการขนส่งได้หากผู้ขายได้ทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.17 การยกเลิกโดยผู้ขาย: โดยไม่กระทบต่อสิทธิในการยกเลิกอื่น ๆ เราอาจตัดสินใจหรือดำเนินการหยุดหรือระงับการขนส่ง (ไม่ว่าจัดส่งแล้วหรือไม่) หรือตามคำสั่งของ “Outlet Live” หรือผู้ขายโดยแจ้งท่าน หาก

ก) สินค้าตามคำสั่งซื้อไม่สามารถส่งมอบได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

ข) ท่านละเมิดข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉนี้ หรือข้อกำหนดหรือนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของท่านหรือคำสั่งซื้อของท่าน

3.18 ความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายหรือสูญหายตกเป็นของท่านเมื่อท่านรับหรือถือว่าได้รับสินค้า (ไม่ว่าท่านจะมีสิทธิตามกฎหมายในการรับสินค้าหรือไม่ก็ตาม)

3.19 ท่านตกลงว่าท่านจะไม่รับสินค้าซึ่งไม่อยู่ในคำสั่งซื้อของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการใด ๆ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนกระบวนการหรือการดำเนินการดังกล่าว

3.20 การว่าจ้างช่วง: “Outlet Live” หรือผู้ขายอาจมอบหมายหรือว่าจ้างช่วงการให้บริการขนส่งบางส่วนให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้วยข้อกำหนดซึ่งเราเห็นสมควร

4. ราคาของสินค้า

4.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)

4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

5. การชำระเงิน

5.1 วิธีการชำระเงิน: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดย “Outlet Live” ในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่ “Outlet Live” ในฐานะตัวแทนของผู้ขาย ท่านรับทราบว่า “Outlet Live” มีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากท่านในนามของผู้ขายได้

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดย “Outlet Live” เป็นครั้งคราวไป

5.3 ความขัดข้องเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ “Outlet Live” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ

5.4 ไม่เรียกร้องด้วยเหตุความขัดข้องเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงตามข้อตกลงสำหรับวิธีการชำระเงินประเภทที่ท่านเลือกซึ่งอาจประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านจะไม่เรียกร้องให้ผู้ขาย หรือ “Outlet Live” ต้องรับผิดจากความผิด การหยุดชะงัก หรือความผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก เว้นแต่กรณีที่ข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการฉ้อฉล หรือการประพฤติมิชอบของผู้ขาย หรือ “Outlet Live” เท่านั้น

5.5 การเรียกเก็บเงิน: ผู้ขายหรือผู้ให้บริการขนส่งอาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ตกลงทำกับลูกค้า และหากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน ทางผู้ขายจะดำเนินการนำส่งพร้อมกับสินค้าต่อไป

5.6 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

5.7 การคืนเงินที่ชำระ:

(ก) เราไม่รับประกันเงินคืน การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในของผู้ขายและ “Outlet Live”

(ข) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายหรือ “Outlet Live” ได้ตกลงที่จะยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว

(ค) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

6. นโยบายการคืนสินค้า/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

6.1 ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่านได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับท่าน หรือได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหายอันมิใช่ความผิดของท่าน หากผู้ขายหรือ “Outlet Live” ตกลงให้มีการคืนสินค้าได้ “ร้านค้า” จะต้องได้รับคืนภายใน 15 วันนับจากวันที่ท่านส่งมอบสินค้าคืนมาให้ “Outlet Live” หรือรับคืนโดยตรงไปยัง “ร้านค้า” ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

6.2 ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่กำหนดไว้ โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า และ “ร้านค้า” จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ท่านได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้า/บริการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ท่านใช้สิทธิในการคืนสินค้า โดยข้อตกลงดังกล่าวถือว่า “ร้านค้า” ได้ตกลงกับท่านโดยตรง เว้นแต่ระเบียบดังกล่าวจะกำหนดเป็นอย่างอื่นในภายหลัง

6.3 ซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการลดราคา: นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อ 6.1 แล้ว ลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้ “Outlet Live”ทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าตามข้อ 6.1 ได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม “Outlet Live”มีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด การลดราคานั้นจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (15%) ของราคาของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว และลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับผู้ขายอีก

6.4 เมื่อผู้ขายหรือ “Outlet Live” ทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวจะถูกขนส่งกลับมาให้ผู้ขายโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6.5 หากท่านตกลงซื้อสินค้าประเภท อาหาร ชุดชั้นในบุรุษและสตรี อาหารเสริม และสินค้าอื่น ๆ ที่จะประกาศให้ทราบ ทาง “ร้านค้า” จะไม่รับคืนสินค้า เว้นแต่ สินค้าชำรุดหรือเสียหาย อันมิใช่ความผิดของท่าน แต่อย่างไรก็ตาม หาก “ร้านค้า” หรือ “Outlet Live” ตกลงให้มีการคืนสินค้าได้ ท่านจะต้องคืนในสภาพเรียบร้อยดังเดิมก่อนที่จะได้รับสินค้า โดยจะไม่แกะวัสดุห่อหุ้มสินค้าใด ๆ ออกและต้องไม่ทำให้สินค้าเสียหาย

7. การยกเลิก

7.1 ลูกค้าอาจยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงินได้ภายใน 5 นาทีนับจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

7.2 ลูกค้าอาจขอยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญาได้ โดยส่งคำขอเป็นหนังสือมายังแพลตฟอร์มของ “Outlet Live” และ “Outlet Live” จะเป็นผู้พิจารณาว่าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่และมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกใด ๆ ที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบหรือไม่ แต่หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ลูกค้าไม่อาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้

7.3 ผู้ขาย หรือ “Outlet Live” ที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยแจ้งผ่านแพลตฟอร์ม หรืออีเมล หรือการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

7.3.1 สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

7.3.2 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

7.3.3 มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า

7.4 ในกรณีที่ท่านยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่ได้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ภายใน 24 ชั่วโมง แพลตฟอร์ม “Outlet Live” จะคืนเงินให้แก่ท่านโดยไม่หักค่าธรรมเนียมในการคืนเงินใด ๆ แต่หากท่านได้ชำระเงินโดยใช้บัตรเดบิต หรือระบบ Internet Banking ธนาคารจะทำการตัดเงินของท่านจากบัญชีหรือบัตรนั้น พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมบัตรแต่ละประเภทที่ท่านเลือกชำระภายใน 1 วัน การยกเลิกการชำระเงินผ่านระบบดังกล่าวอาจมีค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินเรียกเก็บ

8. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า

8.1 ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ

8.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่า “Outlet Live” จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ และสินค้าอื่น ๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

8.3 ก่อนที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าผ่านไปยังลูกค้า “Outlet Live” จะยังคงมีสิทธิในการเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้ากลับคืนให้ “Outlet Live” ไม่ว่าเวลาใด ๆ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด “Outlet Live” ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้าและยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหลายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า

8.4 ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใด ๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที

8.5 ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขนี้

9. การไม่ต้องรับประกันและไม่ต้องรับผิด

9.1 ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่อ้างอิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขนี้และสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม

9.2 จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีการรับประกันใด ๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่

9.3 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้ง “Outlet Live” และผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า

9.4 “Outlet Live” ไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น เช่น การกระทำที่ไม่มีการตกลงล่วงหน้าจาก “Outlet Live” ก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วนโดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากผู้ขาย เป็นต้น

9.5 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ “Outlet Live” ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก “Outlet Live”

9.6 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “Outlet Live” ก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว

9.7 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

10. ทรัพย์สินทางปัญญา

10.1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “Outlet Live” เสียก่อน ลูกค้าต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใด ๆ

10.2 เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหลาย (รวมกันเรียกว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อ การใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งาน เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

10.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของ “Outlet Live” ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อ “Outlet Live” ร้องขอ